eye comment email clock ask phone twitter facebook instagram parodontologija ortopedija-vilica implantologija oralna-hirurgija endodoncija decja-stomatologija stomatoloska-protetika laserska-stomatologija opsta-stomatologija cross checkmark

prof. dr Živorad Nikolić

Specijalista maksilofacijalne hirurgije


Doktor je stomatoloških nauka i vanredni profesor na Stomatološkom fakultetu u Pančevu, za užu naučnu oblast Klinička stomatologija, na predmetu Maksilofacijalna hirurgija.

Upisao je 1981. Godine Stomatološki fakultet u Beogradu i diplomirao 1986. godine sa prosekom 9,14 kao prvi u generaciji. Iste godine upisao Medicinski fakultet u Beogradu na kome je diplomirao aprila 1993. sa srednjom ocenom 8,78. Specijalistički ispit iz Maksilofacijalne hirurgije položio je septembra 1993. godine sa odličnim uspehom. Magistrirao je u martu 1992. godine, doktorirao jula 2006. godine na Stomatološkom fakultetu u Beogradu.

Za vreme studija na Stomatološkom fakultetu u Beogradu nagrađivan je za postignuti uspeh od strane Univerziteta, a za postignuti uspeh iz predmeta Maksilofacijalna hirurgija dobio je nagradu iz fonda prof.dr Ljubomira Đokovića. Za vreme postdiplomskih studija bio stipendista Srpske Akademije Nauka i Umetnosti. Na Stomatološkom fakultetu u Beogradu primljen je kao asistent pripravnik na predmetu Maksilofacijalna hirurgija 1989. godine, a u zvanje asistenta izabran 1992. godine. Za docenta na istoimenom predmetu izabran 2010 godine. Iz oblasti kraniofacijalne hirurgije usavršavao se u Oxford-u u Radcliffe infirmary, zatim Hospital La Paz u Madridu. Takođe je proveo 18 meseci na stručnom usavršavanju iz kraniomaksilofacijalne hirurgije u Velikoj Britaniji u Newcastle-u i London-u. U toku svog specijalističkog i postspecijalističkog usavršavanja pohađao je više kurseva u zemlji i inostranstvu iz plastične i rekonstruktivne hirurgije glave i vrata, ortognatske hirugije kao i implantologije. Na kursevima i u okviru postdiplomske nastave i kontinuirane medicinske edukacije održao 17 predavanja po pozivu u zemlji i inostranstvu.

Do sada je objavio sedam radova u stranim časopisima, devet u domaćim i koautor je u dve monografije. Na inostranim i domaćim naučnim i stručnim skupovima prezentovao je 83 rada.

Nenad Borotić
doc. dr Nenad Borotić
Specijalista protetike
Ankica Jakovljević
prof. dr Ankica Jakovljević
Specijalista bolesti zuba
Danimir Jevremović
prof. dr Danimir Jevremović
Specijalista protetike
Katarina Kalevski
ass. dr Katarina Kalevski
Specijalizant dečje stomatologije
Marjan Marjanović
prof. dr Marjan Marjanović
Specijalista oralne hirurgije
Irena Melih
doc. dr Irena Melih
Specijalista bolesti zuba
Živorad Nikolić
prof. dr Živorad Nikolić
Specijalista maksilofacijalne hirurgije
Maja Pavlović
doc. dr Maja Pavlović
Specijalista protetike
Dragana Pešić
doc. dr Dragana Pešić
Specijalista bolesti zuba
Vlastimir Petrović
prof. dr Vlastimir Petrović
Specijalista oralne hirurgije