eye comment email clock ask phone twitter facebook instagram parodontologija ortopedija-vilica implantologija oralna-hirurgija endodoncija decja-stomatologija stomatoloska-protetika laserska-stomatologija opsta-stomatologija cross checkmark

Stomatolog prof. dr Vlastimir Petrović

specijalista oralne hirurgije


Vlastimir Petrović

Doktor je stomatoloških nauka i redovni profesor na Stomatološkom fakultetu u Pančevu, za užu naučnu oblast Klinička stomatologija, na predmetima Oralna hirurgija i Anesteziologija. Diplomirao je 1975. godine na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu (SFUB). Magistrirao 1979. godine, a specijalistički ispit iz Oralne hirurgije položio je 1982. godine sa odličnim uspehom. Doktorsku disertaciju odbranio je 1986. godina na SFUB. Tamo je i izabran u zvanje asistenta 1978. godine, docenta 1987. godine, vanrednog profesora 1990. godine i redovnog profesora 1994. godine. Od 2002. godine je redovni profesor na Stomatološkom fakultetu u Pančevu.

Na stručnom usavršavanju u Velikoj Britaniji, na Klinici za maksilofacijalnu hirurgiju u Oxfordu, bio je 1988. godine. U toku školske 1997/98. godine bio je na stručnom usavršavanju u Švajcarskoj, na Stomatološkom fakultetu u Bernu. Održao je predavanja po pozivu na Stomatološkim fakultetima u Jerevenu, Pekingu i Moskvi.

Publikovao je 136 stručnih i naučnih radova u domaćim i stranim časopisima. Autor i koautor je 13 udžbenika za redovne i postdiplomske studije.

Član je udruženja oralnih hirurga Srbije, Udruženja oralnih implantologa Srbije i Stomatološke sekcije Srpskog lekarskog društva.