eye comment email clock ask phone twitter facebook instagram parodontologija ortopedija-vilica implantologija oralna-hirurgija endodoncija decja-stomatologija stomatoloska-protetika laserska-stomatologija opsta-stomatologija cross checkmark

Stomatolog prof. dr Dragana Pešić

specijalista bolesti zuba i endodoncije


Dragana Pešić

Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu upisala je školske 1996. godine, a diplomirala 2003. godine.

Poslediplomske studije na Stomatološkom fakultetu u Pančevu upisala je 2004. godine, a magistarski rad pod odbranila je 2007. godine. U zvanje asistenta-pripravnika na Institutu za stomatologiju, Klinici za dentalnu patologiju i endodonciju, Stomatološkog fakulteta u Pančevu izabrana je 2004. godine, a u zvanje asistenta za oblast Klinička stomatologija reizabrana je 2012.

Za izradu svoje doktorske disertacije odabrala aktuelnu temu iz oblasti endodoncije, koja se odnosi na endodontski retretman kanala korena zuba, njegov značaj, efikasnost različitih instrumenata u obavljanju retremana, kao i komplikacije koje se tom prilikom dešavaju.

Od novembra 2010. godine obavlja zdravstveni specijalistički staž iz 'Bolesti zuba i endodoncije'.

Od 2010. godine, nakon obuke rada na laseru AT Fidelis Nd: YAG, Er: YAG, unapredila je svoj klinički i naučni rad radom i u oblasti laserom asistirane stomatologije.

Član je Srpskog lekarskog društva – Endodontske sekcije, Udruženja endodontista Srbije, SOLAS-a (Serbian Oral Laser Application Society) i SOLA (International Society for Oral Laser Applications).