eye comment email clock ask phone twitter facebook instagram parodontologija ortopedija-vilica implantologija oralna-hirurgija endodoncija decja-stomatologija stomatoloska-protetika laserska-stomatologija opsta-stomatologija cross checkmark

Stomatolog prof. dr Dragana Pešić

specijalista bolesti zuba i endodoncije


Dragana Pešić

Rođena je 1977. godine u Somboru.

Diplomirala je na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2003. godine. Poslediplomske studije na Stomatološkom fakultetu u Pančevu upisala je 2004. godine, a magistarski rad pod nazivom „Epidemiološko ispitivanje trajnih restauracija kod stalnih zuba i indikacije za njihovu zamenu“ odbranila je 2007. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom “Efikasnost endodontskih instrumenata u retretmanu kanala korena zuba” odbranila je 2015. godine. Nakon obavljenog zdravstvenog specijalističkog staža iz Bolesti zuba i endodoncije 2016. godine položila je specijalistički ispit.

Zaposlena je na Stomatološkom fakultetu u Pančevu od 2004. godine kao asistent na Institutu za stomatologiju, Klinici za dentalnu patologiju i endodonciju. U zvanje docenta birana je 2016. godine, a u zvanje vanrednog profesora 2021. godine. Aktivno je uključena u proces teorijske nastave i praktičnih vežbi na predmetima bolesti zuba – pretklinika, dentalna patologija, endodoncija i klinički blok.

Autor je i koautor u preko 35 naučnih i stručnih radova objavljenih u inostranim i domaćim časopisima i prezentovanih na internacionalnim kongresima. Jedan je od autora udžbenika „Osnovi kliničke endodoncije“, izdatog 2021. godine. Bila je u istraživačkom timu na dva projekta republičkog i pokrajinskog Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj i trenutno učestvuje u internacionalnoj kliničkoj studiji. Nakon obuke rada na laserima za tvrda i meka tkiva usne duplje (Nd: YAG, Er: YAG) 2010. godine, unapredila je svoj klinički i naučni rad radom u oblasti laserom asistirane stomatologije.

Bila je mentor pri izradi velikog broja studentskih završnih radova na integrisanim akademskim studijama i dva master rada na akademskim specijalističkim studijama. Aktivno učestvuje kao predavač u okviru kontinuirane edukacije na kursevima i seminarima iz oblasti: endodoncija, estetska stomatologija i laserom asistirana stomatologija. Član je Srpskog lekarskog društva – Endodontske sekcije, Udruženja endodontista Srbije, Evropskog udruženja endodontista (European Society of Endodontology, ESE), SOLAS-a (Serbian Oral Laser Application Society) i SOLA (International Society for Oral Laser Applications).