eye comment email clock ask phone twitter facebook instagram parodontologija ortopedija-vilica implantologija oralna-hirurgija endodoncija decja-stomatologija stomatoloska-protetika laserska-stomatologija opsta-stomatologija cross checkmark

Stomatolog prof. dr Irena Melih

specijalista bolesti zuba i endodoncije


Irena Melih

Rođena je 1977. godine u Vinkovcima, R. Hrvatska.

Na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je 2003. godine, sa prosečnom ocenom 9,20. Magistarsku tezu pod naslovom „Ispitivanje zaptivanja dentina nakon primene različitih materijala i tehnika punjenja kanala korena“ odbranila je 2007. godine na Stomatološkom fakultetu u Pančevu. Decembra 2014. godine položila je specijalistički ispit i stekla zvanje specijaliste Bolesti zuba i endodoncije. Maja 2015. godine odbranila je doktorsku tezu pod naslovom „Eksperimentalno i kliničko ispitivanje adhezije različitih materijala za punjenje kanala korena“.

Od 2004. godine je zaposlena na Stomatološkom fakultetu u Pančevu kao asistent na predmetima bolesti zuba - pretklinika, dentalna patologija i endodoncija. Birana je za docenta 2015. godine, a za vanrednog profesora 2020. godine za užu naučnu oblast Klinička stomatologija na Institutu za stomatologiju, Stomatološkog fakulteta u Pančevu.

Juna 2010. godine se usavršavala u Sloveniji, u Fotoni za rad sa dentalnim laserima. Usavršavanje iz oblasti laseroterapije nastavila je 2014. u Cirihu, Švajcarska.

Od 2004. do danas kontinuirano se bavi naučno istraživačkim radom. Autor je i koautor u više od 40 radova objavljenih u relevantnim naučnim časopisima i prezentovanim na inostranim i domaćim kongresima. Bila je učesnik na dva projekta, republičkog i pokrajinskog Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, kao i deo istraživačkog tima u internacionalnoj kliničkoj studiji. Autor je više poglavlja u dva udžbenika: “Osnovi kliničke endodoncije”, izdatog 2020. godine od strane Stomatološkog fakulteta u Pančevu i “Farmakoterapijski priručnik za stomatologe“ izdatog 2021. godine od strane Fakulteta Medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu.

Bila je mentor pri izradi 26 završnih radova na integrisanim akademskim studijama i tri master rada na akademskim specijalističkim studijama. Bila je član dve komisije za ocenu i odbranu doktorske disertacije.

Predavač je na mnogobrojnim kursevima iz oblasti endodoncije, estetske stomatologije i laseroterapije, akreditovanim od strane Zdravstvenog saveta Srbije. Član je Etičkog odbora Stomatološkog fakulteta u Pančevu i član uređivačkog odbora časopisa Odontologija, Stomatološkog fakulteta u Pančevu. Član je i uređivačkog odbora časopisa Dentalist Stomatološke komore Srbije. Takođe, član je i sledećih udruženja: Srpskog lekarskog društva (SLD) - endodontske sekcije, Udruženja endodontista Srbije, Srpskog ogranka Evropskog udruženja endodontista - ESE Srbija, kao i jedan od osnivača Evropske medicinske asocijacije laserologa - EMLA-Srbija.