eye comment email clock ask phone twitter facebook instagram parodontologija ortopedija-vilica implantologija oralna-hirurgija endodoncija decja-stomatologija stomatoloska-protetika laserska-stomatologija opsta-stomatologija cross checkmark

Stomatolog prof. dr Irena Melih

specijalista bolesti zuba i endodoncije


Irena Melih

Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu upisala 1996 školske godine, a diplomirala 2003. godine. Pripravnički staž je obavila na klinikama Stomatološkog fakulteta u Beogradu. Poslediplomske studije upisala je školske 2004/2005. godine na Stomatološkom fakultetu u Pančevu. Magistarsku tezu odbranila je 2007. godine na Stomatološkom fakultetu u Pančevu, a maja 2015. sa uspehom odbranila doktorsku disertaciju na istom fakultetu.

Od 2004. zaposlena je na mestu asistenta-pripravnika na Institutu za Stomatologiju, Klinici za dentalnu patologiju i endodonciju, Stomatološkog fakulteta u Pančevu.

Juna 2010. godine stručno se usavršavala u Sloveniji, u Fotoni, za rad sa AT Fidelis (Nd: YAG i Er:YAG) laserima. Od 2004. godine do danas kontinuirano se bavi naučnoistraživačkim radom. Autor je ili koautor u više od dvadeset radova objavljenih u časopisima i prezentovanih na domaćim i međunarodnim kongresima. Prateći dostignuća u savremenoj stomatologiji, uključila se i aktivno uzela udeo u razvoju 'laserske stomatologije' na Stomatološkom fakultetu u Pančevu.

Član je Srpskog lekarskog društva (SLD), Endodontske sekcije SLD, Evropskog udruženja endodontista (ESE) i Svetskog udruženja za primenu lasera u stomatologiji (WFLD).