eye comment email clock ask phone twitter facebook instagram parodontologija ortopedija-vilica implantologija oralna-hirurgija endodoncija decja-stomatologija stomatoloska-protetika laserska-stomatologija opsta-stomatologija cross checkmark

Stomatolog prof. dr Maja Pavlović

specijalista stomatološke protetike


Maja Pavlović

Rođena je 1975. godine u Beogradu.

Osnovnu i srednju školu završila je u Beogradu sa odličnim uspehom. Na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je marta 2001. godine sa prosečnom ocenom 8,83. Odmah po završetku redovnih studija, upisala je specijalističke studije iz oblasti Stomatološka protetika koje je završila sa odličnim uspehom u decembru 2005. godine. Magistarsku tezu pod imenom “Potrebe za protetskim zbrinjavanjem populacije starije od 65 godina” odbranila je u julu 2007. godine. Doktorsku tezu pod naslovom “Dentalni status i potrebe za protetskim zbrinjavanjem adolescenata u urbanoj sredini” odbranila je 2016. godine.

Od 2004. godine je stalno zaposlena na Stomatološkom fakultetu u Pančevu na predmetu stomatološka protetika kao asistent u nastavi. Aktivno je uključena u proces nastave, kao i zdravstvene i naučne aktivnosti Klinike za stomatološku protetiku. Aktivno učestvuje u epidemiološkim istraživanjima koja prate trendove savremene svetske javnozdravstvene politike u oblasti očuvanja i unapređenja oralnog zdravlja, dentalnog statusa i potreba za terapijom. Sem toga, aktivno prati i učestvuje u istraživanjima koje se bave upotrebom savremenih dijagnostičkih sredstava u protetskoj rehabilitaciji i CAD-CAM softverima za planiranje i izradu protetskih nadoknada. U zvanje docenta je birana 2017. godine.

Prezentovala je i objavila više naučno stručnih radova na domaćim i međunarodnim skupovima. Redovni je polaznik kurseva iz oblasti stomatološke protetike i gnatologije domaćih i stranih predavača. Autor je i koautor dve knjige za osnovne studije. Učesnik je dva projekta finansira od strane Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost. Član je komisije za recenziju radova koji se akredituju pred Zdravstvenim savetom Srbije preko Stomatološke komore kao organizatora Kontinuirane edukacije. Bila je predavač po pozivu na skupu privatnih stomatologa Srbije 2008. godine u Beogradu. Takođe, bila je predavač po pozivu u okviru kontinuirane edukacije na Stomatološkom fakultetu u Pančevu. Mentor je mnogobrojnih studentskih diplomskih radova iz oblasti stomatološke protetike.