eye comment email clock ask phone twitter facebook instagram parodontologija ortopedija-vilica implantologija oralna-hirurgija endodoncija decja-stomatologija stomatoloska-protetika laserska-stomatologija opsta-stomatologija cross checkmark

Stomatolog prof. dr Marjan Marjanović

specijalista oralne hirurgije


Marjan Marjanović

Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu završio je 1980. godine. Magistarski rad odbranio je na Vojnomedicinskoj akademiji (VMA) 1998. godine. Doktorsku tezu sa temom 'Uticaj lokalne anestezije na pokazatelje kardiovaskularne funkcije u toku ekstrakcije zuba' odbranio je na VMA 2000. godine.

U zvanje docenta, odnosno vanrednog profesora za predmet Oralna hirurgija na VMA izabran je 2001. odnosno 2006. godine. Dužnost šefa katedre Klinike za stomatologiju VMA obavljao je od 2005. do 2007. godine.

Od 2012. godine vanredni je profesor na Stomatološkom fakultetu u Pančevu za oblast Klinička stomatologija, na predmetima Oralna hirurgija, Oralna implantologija i Anesteziologija.

Član je uređivačkog odbora i aktivni stručni recezent u međunarodno priznatom časopisu Vojnosanitetski regled. Obavlja i funkciju zamenika glavnog i odgovornog urednika časopisa Stomatološki glasnik Srbije.

Autor je i koautor preko 70 naučnih i stručnih radova. Kao mentor, komentor i član komisije, učestvovao je u izradi više magistarskih i doktorskih teza iz oblasti Oralne hirurgije i drugih stomatoloških disciplina. Aktivno se služi engleskim jezikom.