eye comment email clock ask phone twitter facebook instagram parodontologija ortopedija-vilica implantologija oralna-hirurgija endodoncija decja-stomatologija stomatoloska-protetika laserska-stomatologija opsta-stomatologija cross checkmark

Stomatolog prof. dr Nenad Borotić

specijalista stomatološke protetike


Nenad Borotić

Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu upisao je školske 2001/2002. godine, a diplomirao 2008. godine. Tokom studija učestvovao je na brojnim studentskim kongresima sa radovima iz naučne oblasti Stomatološka protetika. Bio je osnivač Studentske unije Stomatološkog fakulteta u Beogradu i jedan od tri studenta člana akreditacione komisije u procesu akreditacije Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Pripravnički staž u trajanju od godinu dana obavio je na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Od 2009. godine zaposlen je na Stomatološkom fakultetu u Pančevu, na mestu saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Klinička stomatologija na predmetima Stomatološka protetika i Oralna hirurgija. Iste 2009. godine upisao je doktorke studije na Stomatološkom fakultetu u Pančevu. U zvanje asistent-pripravnik za užu naučnu oblast Klinička Stomatologija, na predmetima Stomatološka protetika-klinika, Stomatološka protetika-pretklinika i Gnatologij izabran je 2011. godine. Od 2012. godine pohađa specijalistički staž u okviru zdravstvene specijalizacije Stomatološka protetika, na Stomatološkom fakultetu u Pančevu.

Učestvovao je na nekoliko stručnih kongresa u zemlji i inostranstvu sa radovima iz oblasti stomatološke protetike, dajući doprinos unapredjenju struke.