eye comment email clock ask phone twitter facebook instagram parodontologija ortopedija-vilica implantologija oralna-hirurgija endodoncija decja-stomatologija stomatoloska-protetika laserska-stomatologija opsta-stomatologija cross checkmark

Stomatolog prof. dr Živorad Nikolić

specijalista maksilofacijalne hirurgije


Živorad Nikolić

Doktor je stomatoloških nauka i vanredni profesor na Stomatološkom fakultetu u Pančevu, za užu naučnu oblast Klinička stomatologija, na predmetu Maksilofacijalna hirurgija.

Upisao je 1981. Godine Stomatološki fakultet u Beogradu i diplomirao 1986. godine sa prosekom 9,14 kao prvi u generaciji. Iste godine upisao Medicinski fakultet u Beogradu na kome je diplomirao aprila 1993. sa srednjom ocenom 8,78. Specijalistički ispit iz Maksilofacijalne hirurgije položio je septembra 1993. godine sa odličnim uspehom. Magistrirao je u martu 1992. godine, doktorirao jula 2006. godine na Stomatološkom fakultetu u Beogradu.

Za vreme studija na Stomatološkom fakultetu u Beogradu nagrađivan je za postignuti uspeh od strane Univerziteta, a za postignuti uspeh iz predmeta Maksilofacijalna hirurgija dobio je nagradu iz fonda prof.dr Ljubomira Đokovića. Za vreme postdiplomskih studija bio stipendista Srpske Akademije Nauka i Umetnosti. Na Stomatološkom fakultetu u Beogradu primljen je kao asistent pripravnik na predmetu Maksilofacijalna hirurgija 1989. godine, a u zvanje asistenta izabran 1992. godine. Za docenta na istoimenom predmetu izabran 2010 godine. Iz oblasti kraniofacijalne hirurgije usavršavao se u Oxford-u u Radcliffe infirmary, zatim Hospital La Paz u Madridu. Takođe je proveo 18 meseci na stručnom usavršavanju iz kraniomaksilofacijalne hirurgije u Velikoj Britaniji u Newcastle-u i London-u. U toku svog specijalističkog i postspecijalističkog usavršavanja pohađao je više kurseva u zemlji i inostranstvu iz plastične i rekonstruktivne hirurgije glave i vrata, ortognatske hirugije kao i implantologije. Na kursevima i u okviru postdiplomske nastave i kontinuirane medicinske edukacije održao 17 predavanja po pozivu u zemlji i inostranstvu.

Do sada je objavio sedam radova u stranim časopisima, devet u domaćim i koautor je u dve monografije. Na inostranim i domaćim naučnim i stručnim skupovima prezentovao je 83 rada.