eye comment email clock ask phone twitter facebook instagram parodontologija ortopedija-vilica implantologija oralna-hirurgija endodoncija decja-stomatologija stomatoloska-protetika laserska-stomatologija opsta-stomatologija cross checkmark

Stomatolog prof. dr Živorad Nikolić

specijalista maksilofacijalne hirurgije


Živorad Nikolić

Rođen je 1962. godine u Ćupriji.

Na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirao je 1986. godine sa prosekom 9,41, kao prvi u generaciji. Na Medicinskom fakultetu u Beogradu diplomirao je 1993. godine sa srednjom ocenom 8,78. Magistrirao je na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1992. godine. Specijalistički ispit iz Maksilofacijalne hirurgije položio je sa odličnim uspehom 1993 godine. Doktorsku disertaciju odbranio je 2006. godine na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Za vreme studija na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu za postignuti uspeh više puta je nagrađivan od strane Univerziteta, a za postignuti uspeh iz predmeta Maksilofacijalna hirurgija dobio je i nagradu iz fonda Ljubomira Đokovića. Za vreme postdiplomskih studija bio stipendista Srpske Akademije Nauka i Umetnosti.

Na Stomatološkom fakultetu u Beogradu je od 1986. kao asistent pripravnik na predmetu maksilofacijalna hirurgija, a u zvanje asistenta izabran je u septembru 1992. godine. Godine 2010. izabran je u zvanje docenta na Stomatološkom fakultetu na katedri za maksilofacijalnu hirurgiju. Od 2016 godine radi kao vanredni profesor na Stomatološkom fakultetu u Pančevu.

Tri meseca je proveo na usavršavanju iz Kraniofacijalne hirurgije u Oxford-u, Radcliffe infirmary 1992. godine.

Na stručnom usavršavanju iz Kraniomaksilofacijalne i Mikrohihirurgije glave i vrata proveo je 15 meseci (u periodu od 2000. do 2001. godine) u Newcastle upon Tyne i Londonu.

Objavio je preko 100 stručnih i naučnih radova kao i poglavlja u knjigama.