eye comment email clock ask phone twitter facebook instagram parodontologija ortopedija-vilica implantologija oralna-hirurgija endodoncija decja-stomatologija stomatoloska-protetika laserska-stomatologija opsta-stomatologija cross checkmark

Zubni most

Mostovi su protetska sredstva za dugotrajnu žvačno - funkcijsko, fonetsku, estetsku i profilaktičku terapiju i rekonstrukciju stomatognatnog sistema. Prednosti fiksnih u odnosu na mobilne nadoknade su brojne. Brže je prilagođavanje pacijenta zbog veličine, oblika i položaja fiksnog rada, te zbog dentalnog opterećenja kod kojih je prenos pritiska na zube nosače mnogo povolјniji nego kod mobilnih proteza, čime se smanjuje osećaj stranog tela u usnoj šuplјini. Fonetske smetnje su takođe mnogo manje izražene. Neka zanimanja, poput pevača ili svirača duvačkih instrumenata, kao i neka zdravstvena stanja, npr. epilepsija, onemogućuju primenu mobilnih proteza.

Nedostaci fiksnoprotetskih konstrukcija su: velik zahvat u zdravo zubno tkivo, bolan postupak brušenja, veći novčani izdatak, te neizvesna prognoza u odnosu na zdravstveno stanje pacijenta. Popravka mostova u ustima pacijenta, daleko je teža u poređenju sa mobilnim protezama.

Dentalni mostovi su kontrukcije koje nadoknađuju jedan ili više izgublјenih zuba a posredstvom cementiranih kotvi trajno su pričvršćeni za zube nosače.

Zubni most

Zubni most

Jedna od bitnih karakteristika dentalnih mostova je način prenošenja opterećenja, kojima su izloženi u ustima. Opterećenje kojima su izloženi prenose se preko zuba i njihovih ligamenata na kost. Najsličniji način fiziološkog opterećenja je upravo kod dentalnog mosta. Dobro isplaniran i korektno izrađen metalo keramički most obezbeđuje terapiju i prevenciju oralnih tkiva, kakvi se ne mogu postići ni jednom drugom vrstom protetske nadoknade.

Većina pacijenata se radije opredelјuje za most u odnosu na ostale protetske nadoknade iz sledećih razloga:

 • to je fiziološki najpovolјnija konstrukcija zbog dentalnog prenošenja pritiska,
 • most ne remeti govor,
 • sačuvan je osećaj za ukus,
 • vrlo brza adaptacija pacijenta na nadoknadu,
 • pacijent ih prihvata kao prirodne zube,
 • preventivno se postiže zaštita zuba od karijesa,
 • estetski efekti su izvanredni naročito kada se kao gradivni materijal koristi metalo – keramika.

Svaki dentalni most se sastoji od nekoliko elemenata:

 • zubi nosači;
 • kotve ili retineri;
 • telo mosta;
 • spojnice

Nosači mosta su zubi na koje se cementiraju kotve ili retineri mosta. One nose celu konstrukciju i pored sopstvenih podnose i dodatna opterećnja zuba koji nedostaju. Iz toga razloga, zubi koji nose dentalni most moraju biti u stanju da podnesu i dodatna opterećenja. Najpovolјnije je kada su zubi nosači vitalni. Međutim i depulpirani zubi mogu biti nosači mosta.

Delovi zubnog mosta

Delovi zubnog mosta

Postoje dve vrste nosača:

 • primarni;
 • sekundarni.

Primerani nosači su obavezni sastavni deo svakog mosta, i oni ograničavaju bezubo sedlo. Sekundarni nosači su zubi neposredno uz primarne nosače. Kada je u konstrukciju uklјučen sekundarni nosač, tada primarne i sekundarne kotve moraju biti međusobno spojene livenom ili lemlјenom spojnicom.

Materijali od kojih se izrađuju mostovi moraju ispuniti veći broj zahteva koji se odnose na njihova mehanička, fizička, hemijska i elektrohemijska svojstva, estetsku prihvatlјivost i biokompatibilnost. Ni jedan od gradivnih materijala, koji se danas koriste u stomatoprotetskoj praksi ne ispunjava sve zahteve. Legure plemenitih i poluplemenitih metala imaju zadovolјavajuća mehanička svostva, ali su estetski neprihvatlјive, naročito za izradu mostova u vidlјivim delovima zubnog luka. Veštačke smole i keramika estetski zadovolјavaju, ali su mehanički nedovolјno otporni materijali. Zato se za izradu mostova najčešće koriste kombinacije dva materijala. Osnovna konstrukcija je od legura plemenitih ili poluplemenitih metala. Time se obezbeđuje mehanička otpornost nadoknade, kako ne bi došlo do habanja, kidanja, pucanja ili trajnog deformisanja mosta u celini ili pojedinih njegovih delova tokom funkcionalnih opterećenja u ustima.

Pravila higijene značajna za konstrukciju mosta

Uspeh stomatološke protetske terapije u mnogome zavisi od toga, u kojoj meri konstrukcija mosta udovolјava pravilima higijene. Ona se mogu formulisati na sledeći način:

 • akumulacija plaka na površinama nadoknade treba da je što manja,
 • posle cementiranja mosta pacijent mora sprovoditi adekvatan režim oralne higijene,
 • most mora biti oblikovan i u odnosu na sluzokožu bezubog grebena postavlјen tako, da ostavruje defleksiju hrane sprečavajući njeno prekomerno zapadanje ispod mosta, a da pacijent može nesmetano, četkicom i drugim sredstvima za održavanje oralne higijene, prići svim njegovim površinama i mehanički ih čisteći ukloniti nataloženi plak.

Samo most čije se površine redovno čiste može biti biokompatibilan. Gradivni materijal, sam po sebi, ne može obezbediti biokompatibilnost nadoknade. Površine koje se redovno ne čiste ili ne mogu čistiti, čak i kada su izrađene od glaziranog porculana ili visokopoliranih legura plemenitih metala, postaju žarište koje indukuje inflamaciju i razaranje tkiva sa kojim su u kontaktu. Posebnu pažnju treba obratiti na manje pristupačne površine na doknade, kao što su gingivalne površine spojnica i gingivalna površina tela mosta.

Interdentalna četkica

Interdentalna četkica - izuzetno je pogodna za čišćenje gingivalnih površina tela mosta i gingivalnih površina spojnica

Dobro polirane legure i glazirana keramika najmanje zadržava plak, ali isto tako je važna dobra oralna higijena.
Higijena zubnog mosta

Higijena zubnog mosta